O šokačkom rečniku

Rečnik šokačkog govora Bačkog Brega rezultat je dve decenije rada Marka Ivoševa na prikupljanju leksike iz svog rodnog sela.
Programersku i leksikografsku podršku ovom poslu pružili su programer Bratislav Vukojčić i lingvisti Svetlana Ćirković, Ljubica Đurić, Biljana Sikimić i Teodora Vuković koje su i redaktori rečnika.
Sva značenja leksema pripadaju autoru rečnika, kao i ilustrativni primeri. Redaktori su primere dopunili ekscerpcijom dve neobjavljene zbirke pesama Marka Ivoševa što u primerima nije posebno označeno (Na vr briga, Novi Sad 2009. i Zavičaju, moje milo!, Novi Sad 2010).
Rečnik je moguće pretraživati po naslovima odrednica, ali i po leksemama iz primera.
Lekseme nisu akcentovane, što je redaktorima usložnjavalo posao u grafičkom razdavajanju homonima. Planirano je da rečnik prati i zvučni snimak koji će verno odražavati izgovor lekseme u Bačkom Bregu.
Rečnik sadrži leksiku uglavnom distinktivno na standardni srpski i standardni hrvatski jezik, ali se navode i neke inače uobičajene reči koje se odnose na ruralnu šokačku kulturu i, posebno, lokalne realije sela Bački Breg. Iz internet verzije rečnike izostale su, odlukom redaktora, na primer, sledeće odrednice (mada postoje u rukopisu Rečnika): adventist, ako, anatema, artilerija, aroma, armija, bon, buna, davno, dadilja, dašak, dlaka, dinja, dlan, dobroćudan, dobošar, đumbir, žersej, žilet, višnja, višnjica i mnoge druge. Ovakva standardna leksika se, međutim, može pronaći u Rečniku ako postoji upotrebljena u ilustrativnim primerima uz druge odrednice.
U slučaju da neka leksema pripada govorima drugih šokačkih naselja, to je posebno navedeno u zagradi (Bač, Bački Monoštor, Santovo, Sonta, Vajska).
Redaktori su u svom leksikografskom radu posebno kosultovali Rečnik bačkih Bunjevaca, autora Marka Peića i Grga Bačlije i koautorski Rečnik srpskih govora Vojvodine, u izdanju Matice srpske, kao i niz drugih leksikografskih izvora.
Postavljanje rečnika na internet započeto je tokom februara 2016, a očekuje se da će biti završeno do kraja 2016. godine.

Marko Ivošev – Kuzma

Rođen je 20. jula 1943. u Bačkom Bregu. Završio je Učiteljsku školu u Somboru i Višu pedagošku školu – ruski jezik, u Zrenjaninu.
Radio je u Osnovnoj Školi „Ognjen Prica“ u Kolutu i u Osnovnoj školu „Moša Pijade“ u Bačkom Bregu, kao nastavnik ruskog jezika od 1963. do 1974. godine.
U Somboru je radio u Pokrajinskom sekretarijatu unutrašnjih poslova do 1977. godine, a zatim u Novom Sadu u Upravi do 1999, kada je penzionisan.
Radom na Rečniku šokačkog govora Bačkog Brega, pisanjem pesama i raznih proznih tekstova bavi se od 1996. godine. Živi u Novom Sadu.
Objavio je dve knjige pesama na šokačkom govoru koje sadrže i rečnike manje poznatih reči:
 1. 1. Pedeset mi je tribalo lita da, Petrovaradin: M. Ivošev, 2011.
 2. 2. Čavaldus, bumbača, špijodica, Novi Sad: M. Ivošev, 2013.

SKRAĆENICE

 1. gl nesvr – nesvršeni glagol
 2. gl pov – povratni glagol
 3. gl svr – svršeni glagol
 4. bezl – bezlični glagol
 5. im – imenica
 6. ž – ženski rod
 7. m – muški rod
 8. s – srednji rod
 9. pl tant – pluralia tantum
 10. im gl – glagolska imenica
 11. zb – zbirna imenica
 12. pred – predlog
 13. prid – pridev
 14. pril – prilog
 15. reč – rečca
 16. uz – uzvik
 17. vez – veznik
 18. neprom – nepromenljivo
 19. augm – augmentativ
 20. dem – deminutiv
 21. hip – hipokoristik
 22. pej – pejorativno značenje
 23. pren – prenosno značenje
 24. bot – botanički termin
 25. crkv – crkveni termin
 26. ćurč – ćurčijski termin
 27. kov – kovački termin
 28. kol – kolarski termin
 29. lov – lovački termin
 30. med – medicinski termin
 31. past – pastirski termin
 32. pčel – pčelarski termin
 33. rib – ribarski termin
 34. sar – sarački termin
 35. stol – stolarski termin
 36. tkač – tkački termin
 37. trad – tradicijska kultura
 38. vet – veterinarski termin
 39. voj – vojni termin
 40. zool – zoološki termin